Toespraak voorzitter en foto opening ontmoetingsruimte 10 oktober 2020.

Door Ed Roelofs, vz ETJBV “De Teerling”

Beste mensen,

Graag heet ik iedereen van harte welkom, hier, bij de Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging “De Teerling”, voor de officiële opening van onze nieuwe ontmoetingsruimte.
Een speciaal welkom natuurlijk voor onze eregasten: de delegatie bestuursleden van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis uit Tiel, te weten de regenten de heer Frits van Es en de dames Joke Sewalt en Yvonne Son-Stolk en de secretaris, de heer Ad Duquesnoy.
Ook onze andere gasten van harte welkom: fotograaf Jan Bouwhuis van De Tielenaar, journalist Bas Moerman en fotograaf William Hoogtijling van dagblad De Gelderlander en muzikant Dick Steenbergen, die voor een passende muzikale omlijsting zorg draagt.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we het aantal aanwezigen bij deze feestelijke gelegenheid moeten beperken tot 30, momenteel het maximum toegestane aantal mensen bij binnenactiviteiten. Een deel van onze leden, die zich wel had opgegeven, kan daarom jammer genoeg hier nu niet bij zijn.
Wie zijn er wel van “De Teerling”? Zoveel mogelijk bestuursleden, klussers, ereleden en gewone leden. Ook die heet ik graag van harte welkom.

Verder wil ik iedereen verzoeken steeds voldoende afstand van elkaar te houden, de bekende anderhalve meter. De BOA’s in Tiel zijn zeer actief, je weet nooit wanneer ze verschijnen.

Voordat we overgaan tot het uitvoeren van de ‘openingsact’ wil ik graag even kort aangeven hoe we zover zijn gekomen.
Enige jaren geleden, om precies te zijn in 2014, constateerde het toenmalige bestuur dat het clubgebouw toch wel behoorlijk gedateerd begon te worden.
En met als drijvende kracht voorzitter Rinie van Hensbergen werd een eerste plan gemaakt voor de bouw van een geheel nieuw Boulodrome.
Snel daarna volgden ook de eerste gesprekken met de gemeente Tiel.
Zowel het eerste ontwerp als de financiering daarvan bleken voor de nodige hoofdbrekens te zorgen. Toen de gemeente geen gemeentegarantie wilde afgeven, nodig voor het verkrijgen van de benodigde hypotheek, moest het hele plan op de schop. Vervolgens werd een nieuw plan gemaakt, waarin de bouw van de Boulodrome in drie fases werd opgespitst, die zo nodig na elkaar gerealiseerd konden worden.

Door het vanwege ziekte plotseling uitvallen van Rinie in februari 2017 lag het plan enige tijd stil. Later in dat voorjaar hebben we dit plan, met name de bouw van fase 1, weer opgepakt. Alle mogelijke obstakels werden uiteindelijk opgeruimd en na goedkeuring van de leden in oktober 2017 begon in februari 2018 de bouw van de nieuwe speelhal. Na de casco oplevering door Firma van Doorn heeft onze klusploeg de afbouw en inrichting verzorgd, met een prachtig resultaat. De nieuwe speelhal, op 22 september 2018 feestelijk geopend door wethouder sport Carla Kreuk, is sindsdien de trots van onze vereniging.

Intussen was duidelijk geworden dat de door ons aangevraagde horecavergunning door de gemeente niet verstrekt werd: de oude, inmiddels gesloopte, kantine voldeed op een paar punten niet aan de in de Drank- en Horecawet gestelde eisen. Gelukkig werd er gedoogtoestemming gegeven en konden we wel blijven schenken, maar dit was wel gekoppeld aan het plan voor de tweede fase van de Boulodrome, de vernieuwbouw van de kantine.
Het plan hiervoor lag er al, maar de grootste uitdaging was geld: hoe krijgen we de financiering rond?

Nadat de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis ons bij fase 1 al met een bedrag van €5.000 had gesteund, kregen we in oktober 2018 per brief de toezegging dat zij ons opnieuw wilde sponsoren, nu voor het aanzienlijke bedrag van €30.000. Dit was een mooi begin, maar nog lang niet voldoende.
Op twee januari 2019 werd de eerste aanvraag voor subsidie bij het ministerie van VWS ingediend. Na langdurig ambtelijk duw- en trekwerk kregen we begin oktober de toewijzing van de zogenaamde BOSA subsidie, waarbij BOSA staat voor Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties. Hiermee kon 20% van de bouwkosten worden afgedekt. In totaal hadden we nu ongeveer €50.000 beschikbaar voor fase 2 en kwamen nog ca. €30.000 te kort om te kunnen starten.

Ons hernieuwde verzoek om steun bij de gemeente Tiel werd wederom afgewezen. Ook diverse aanvragen bij allerlei stichtingen en andere organisaties leidden tot niets….. Hoe nu verder?

De redding kwam van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Het bezoek van de bestuursleden bij ons op 7 mei vorig jaar en de goede onderlinge contacten, zorgen er uiteindelijk voor dat de toegezegde bijdrage werd opgehoogd van €30.000 naar €50.000. Hiermee was het financiële plaatje rond en kon het plan voor fase 2 aan de leden worden gepresenteerd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2019 werd dit plan unaniem goedgekeurd.

Tot zover het eerste deel van mijn verhaal, de rest komt straks binnen. Ik stel voor dat we nu overgaan tot de openingshandeling. Graag wil ik twee bestuursleden van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis verzoeken naar voren te komen om de plaquette te onthullen.

DEEL 2

En, wat vinden we ervan?

Als vervolg op het eerste deel daarnet buiten wil ik nu graag nog een paar zaken benoemen.

Na de goedkeuring door de leden eind vorig jaar werd direct een Boulodromecommissie ingesteld, met daarin een klusteam en een inrichtingsteam. Dit om alle komende activiteiten en werkzaamheden te coördineren. Ook werden de contacten met de Firma van Doorn weer aangehaald, als voorbereiding op de daadwerkelijke bouw van fase twee.

Vanwege competitieverplichtingen kwam de oude speelhal volgens planning pas begin april dit jaar beschikbaar als tijdelijke kantinelocatie. Door de coronauitbraak en het per 15 maart verplicht sluiten van onze gehele sportaccommodatie, kon het klusteam iets eerder beginnen met het verplaatsen van de keuken en het inrichten van de tijdelijke kantine. Daarna werd direct in eigen beheer begonnen met de complete sloop van de oude kantine. Een forse klus, die menig zweetdruppel heeft gekost!

Gelukkig kwam er geen algehele lockdown en kon Firma van Doorn op 6 mei beginnen met de bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte. Ook nu was weer gekozen voor casco oplevering. Met een, vanwege corona, bescheiden feestje werd op 3 juli symbolisch de sleutel door Firma van Doorn aan ons overgedragen. Tevens kregen we toen uit handen van het bestuur van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis de geweldige cheque van €50.000 overhandigd.

Daarna begon het grote werk voor onze vereniging pas echt. Een lege ruimte, met enkel buitenmuren en een dak, is vervolgens in enkele maanden opgebouwd en ingericht tot deze fantastische ontmoetingsruimte. Natuurlijk is er ondersteuning geweest door specialisten van buiten. Maar het overgrote deel van het werk is door onze eigen mensen, het klusteam, onze klushelden, onder leiding van Cor Wiegers, zelf gedaan. En met een fantastisch resultaat. Chapeau en een welverdiend applaus !!

Ja, het was een flinke klus, om niet te zeggen een megaklus! En elke klus kent tegenslagen, ook deze. Opvallend is wel dat de grootste problemen van buitenaf kwamen. Zo bleek de behandeltijd van de aanvraag voor de verplaatsing van de gas-, water- en electriciteitsleidingen geen zes maar dertien weken te bedragen. Dit was voor ons de reden om de voor 5 september geplande officiële opening naar vandaag te verschuiven. Helaas bleek vorige week vrijdag dat de gemeente de benodigde boorvergunning niet bijtijds had verstrekt. Het verplaatsen van de leidingen buiten kon derhalve door de uitvoerder niet tijdig worden uitgevoerd, immers geen vergunning betekent niet uitvoeren. Daardoor draaien we hier nu nog steeds op noodvoorzieningen en is er bijv. nog geen water in de toiletten en de keuken. Ook enkele andere werkzaamheden konden daarom nog niet worden afgerond, zowel binnen als buiten. De komende weken klussen we daarom rustig verder tot alles af is.

Toch konden en wilden we deze officiële opening niet nogmaals uitstellen.
En de tekst op de plaquette buiten bij de ingang maakt duidelijk waarom…….

Maar laten we vooral genieten van wat we inmiddels wel hebben, prachtig toch?
Hoewel: door de verplichte sluiting van alle sportkantines tot tenminste 20 oktober kunnen we helaas voorlopig nog geen gebruik maken van deze mooie voorziening.

Tot slot nog iets over de inrichting. We hebben besloten om, behalve dit mooie schilderij hier achterin, nog niets op te hangen. De Boulodromecommissie gaat zich binnenkort nader beraden over de verdere aankleding.
Wel hebben we iets laten maken wat zeker een mooi plekje krijgt. Graag wil ik onze ereleden verzoeken even naar voren te komen.
In de oude kantine hing een bonte verzameling fotolijstjes met foto’s van alle ereleden van “De Teerling”. We vonden het geen goed idee deze hier weer op te hangen. Maar natuurlijk verdienen onze ereleden een ereplaats binnen de vereniging. Daarom dit tableau als vervanging van de fotolijstjes. Jan Jansen, als jongste erelid, mag ik jou verzoeken dit uit te pakken?

Graag besluit ik mijn verhaal om, namens alle leden van “De Teerling”, nogmaals onze grote dank uit te spreken aan het bestuur van de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis voor hun vrijgevigheid. Zonder hun bijdrage was deze ontmoetingsruimte er niet gekomen. Proost!

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.