Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van ETJBV De Teerling, gevestigd te Tiel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40157383. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt van onze vereniging

(b)  zich inschrijft voor een evenement

(c)  de website bezoekt

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam, adres, telefoonnummer

(b)  lidmaatschapsnummer

(c)  e-mail adres

(d) bankrekeningnummer

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  het lidmaatschap te effectueren

(b)  contact met u op te nemen of te onderhouden

(c)  de dienstverlening te optimaliseren

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met de secretaris van onze vereniging, Jan Jansen, per email mail@deteerling.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ……………………………[naam organisatie];

(f) bezwaar tegen plaatsen van foto’s waarop u herkenbaar/zichtbaar bent.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  de NJBB

4.2  De NJBB heeft uw gegevens nodig om het lidmaatschap te kunnen effectueren en een licentie te kunnen verstrekken.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Tiel, 22 mei 2018

Namens het bestuur,

Ed Roelofs

voorzitter